Make your own free website on Tripod.com

 

Name : Seated Sakyamuni Buddha

 

Name : Seated Sakyamuni Buddha

  ชื่อ พระพุทธรูปนั่ง  
  Material :Bronze H 18"   w12"   วัสดุ สัมฤทธิ์ สูง 45 เซ็นต์ หน้าตักกว้าง12นิ้ว  
  Style : Sukhothai style   สมัย ไทยศิลปแบบสุโขทัย  
  Age  14 th - 15 th Century   อายุ พุทธศตวรรษที่ 19 - 20  
  Owner DiscoveryThailand .co.th   เจ้าของ ดิสคอฟเวอร์รี่ไทยแลนด์  
         
  Price call   Price call  
         

 

 

 

 

 

         
 
สมัยที่ 5 สุโขทัย

อยู่ในห้วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ นับตั้งแต่พ่อขุนบางกลางท่าวเจ้าเมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดได้ร่วมกันตีได้เมืองสุโขทัย พ่อขุนบางกลางท่าวได้รับสถาปนาเป็นเจ้าเมืองสุโขทัย ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับขอม และได้มีพระมหากษัตริย์ปกครองกรุงสุโขทัยต่อมาอีกหลายพระองค์ ตั้งอาณาจักรสุโขทัยเป็นปึกแผ่น
ในห้วงเวลาดังกล่าว พุทธศาสนาในลังกาเจริญรุ่งเรืองมาก บรรดาพระสงฆ์ในสุวรรณภูมิอันได้แก่ ไทย พม่า มอญ พากันไปศึกษาพุทธศาสนาในลังกาเป็นอันมาก และได้มีพระสงฆ์ชาวลังกา เข้ามาเผยแพร่ พุทธศาสนาในดินแดนส่วนนี้ด้วย โดยในระยะแรกมาอยู่ที่นครศรีธรรมราช ต่อมาจึงขึ้นไปอยู่สุโขทัย และเชียงใหม่ ดังนั้นพระพุทธรูปในยุคนี้จึงได้แบบอย่างมาจากลังกา ลักษณะโดยทั่วไปมีดังนี้คือ รัศมียาว เส้นพระศกขมวดก้นหอย ส่วนมากไม่มีไรพระศก พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระหนุเสี้ยม หัวพระถันโปน ชายสังฆาฏิยาว ปลายมี ๒ แฉก และย่นเป็นเขี้ยวตะขาบ ฐานส่วนใหญ่เป็นแบบฐานเอียง ตอนกลางโค้งเข้าด้านใน ตรงข้ามกับสมัยเชียงแสน

 

  The national language may be regarded as an important component part of that nation's culture.Altough the written language had been used in this land since the 7th century, the earliest evidence of the Thai script was found inscribed on a stele dated 1292. King Ramkhamhaeng the Great had invented the Thai script in 1283. This early Thai quite different from other contemporary scripts such as the Khmer and the Mon. Certain characteristics of the Thai language such as vowel and tone markings had been invented. On this stele, King Ramkhamhaeng told of the Sukhothai cultural entity, its way of life, society, laws, believes, traditions, etc. Clearly, by the 13th century, the Thais had realized a distinctive culture of their own.

The Sukhothai economy proposed under a stable system of government. The Sukhothai kings were at once overlords, patriarchs and spiritual leaders, the forebears of the modern Thai monarchy. Under Their leadership, vast irrigation systems were developed. Sufficient agricultural production allowed for technological growth, and a surprisingly large-scale ceramics industry emerge. Architectural components and decorative elements were manufactured. Utensils were made in large quantities for export. Sukhothai wares became known worldwide and are now prized collector items. Iron, tin, zinc, lead and copper mines supplied the metal industries. A monetary system developed with foreign trade, using gold, silver and shell tokens, all forerunners of the modern system.

 

 
 
พระพุทธรูปสมัยนี้ แบ่งออกเป็น ๓ รุ่น ด้วยกัน คือ
รุ่นแรก มีวงพระพักตร์กลมแบบลังกา
รุ่นที่สอง มีวงพระพักตร์ยาว และพระหนุเสี้ยม
รุ่นที่สาม น่าจะสร้างในรัชสมัยพระมหาธรรมราชา หรือ พระเจ้าลิไท พระองค์ทรงหาหลักฐานต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก มาประกอบการสร้างพระพุทธรูป จึงได้เกิดพระพุทธรูปแบบสุโขทัยขึ้นอีกแบบหนึ่ง ได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ วงพระพักตร์ รูปไข่คล้ายแบบอินเดีย ปลายนิ้วพระหัตถ์เสมอกันทั้ง ๔  นิ้ว

 

  Sukhothai Buddha (Circa 13th-15th centuries AD)

The Sukhothai Art started from the reign of Poh Khun Si Inthrathit, the first king of the Ruang Dynasty. He was instrumental in establishing the Sukhothai Kingdom. The Early Sukhothai Art had received the influence from the Chiang Saen Art, especially the Khmer Art from 1010-1220 AD.Nonetheless, not long after the death of King Chaiworaman VII the Great, the Sukhothai Kingdom declared her independence. The kingdom had adopted the Sri Lanka Art as her contemporary. This was witnessed by the harmony of the Sukhothai Art, the blending among the major mixed Khmer Art of the Bayon Period and the Sri Lanka Art and the indigenous art.
The Sukhothai Art can be divided into 3 periods and 3 artisan families.
The three periods are the Primary Period (1238-1279 AD), the Transitional Period (1279-1348 AD) and the Pure Period (1348-1439 AD). And the tree artisan families, including the group from Takuan Temple (the Primary and the Transitional Periods in the 13th-14th centuries AD), are:

>1. The artisan family from the capital of the major family (14th-15th centuries AD),
>2. The artisan family from Kamphaeng Phet (14th-15th centuries AD) and
>3. The artisan family from Phitsanulok (14th-15th centuries AD).

The aforementioned three artisan families all have their own uniqueness and character conforming to the archetype of the Sukhothai Art, of which the elegance is second to none. This was before the Sukhothai Kingdom to become part of Krung Sri Ayutthaya in 1439 AD.